سرپرست فرمانداری شهرستان درگز
مهدی دقیقیان
سرپرست فرمانداری شهرستان درگز

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۱/۰۷

آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري


آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري

« آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي »

ماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند .
ماده 2 ـ هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان مي بايد رونوشت احكام ناظر يا ناظرين خود را به ستاد انتخابات كشور ، ستاد انتخابات استانداري ، فرمانداريها و بخشداريهاي مربوطه ارسال نمايد .
ماده 3 ـ فرمانداران و بخشداران بايد پس از دريافت رونوشت احكام هيأت هاي نظارت از نامبردگان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورند .
ماده 4 ـ شركت ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .
ماده 5 ـ هيأت هاي نظارت در صورتي كه نتوانند شخصاً در جلسه شركت نمايند ضمن تنظيم صورت جلسه ، نماينده اي از بين خود انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار محل تسليم نمايد .
ماده 6 ـ مراجع ذي صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري ) عبارتند از : شوراي نگهبان ، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور .
ماده 7 ـ هيأت هاي اجرايي شهرستان موظف اند يك نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را كه به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تسليم مي نمايند به ستاد انتخابات كشور نيز ارسال دارند .
ماده 8 ـ دراين انتخابات ملاك تبعيت بخشداريها از فرمانداريها، قانون تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل نخواهد بود .
ماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست جمهوري ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل هيأت اجرايي بخشهاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مينمايند . ( فرم شماره 1 و 2 )
*ماده 10 ـ حذف شد .
*ماده 11 ـ حذف شد .
*ماده 12 ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسيهاي لازم سي (30) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي ( دادستان يا نماينده وي و رئيس ثبت احوال ) و سي (30) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل مي آورند . ( فرم شماره 3 )
ماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهايي كه شوراهاي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده 38 قانون رياست جمهوري اقدام مي نمايد . ( فرم شماره 4 )
ماده 14 ـ پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت شده آنان از بين خود يا خارج هشت (8) نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد . ( فرم شماره 5 )
تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارند . ( فرم شماره 6 و 7 )
ماده 15 ـ فرمانداران پس از تشكيل اولين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام ميدارند . ( فرم شماره 8 )
**ماده 16 ـ حذف شد .
ماده 17 ـ هيأت هاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را وسيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي دارند . ( فرم شماره 9 و 11 )
ماده 18 ـ بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدور حكم عضو رابط اقدام مينمايند . ( فرم شماره 10 )
ماده 19 ـ هيأت اجرايي شهرستان با توجه به ماده 45 قانون انتخابات رياست جمهوري پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز و بخش مركزي و بررسي و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ ، ساعت برگزاري انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي در سراسر شهرستان مي نمايند . ( فرم شماره 12 )
*ماده 20 ـ فرمانداران با همكاري نيروي انتظامي نسبت به انتشار آگهي انتخابات در سطح شهرستان اقدام مي نمايند . ( فرم شماره 13 )
ماده 21 ـ در اجراي ماده 46 قانون انتخابات رياست جمهوري فرمانداران موظف اند سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند . ( فرم شماره 14 )
ماده 22 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان وبخش در اجراي ماده 47 قانون نسبت به تنظيم صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام مي نمايند . ( فرم شماره 15 )
ماده 23 ـ بخشداران يك نسخ از صورت جلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي را به فرمانداري مركز شهرستان ارسال مي دارند . ( فرم شماره 16 )
ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام وجهت تحويل صندوق و لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي از آنان دعوت به عمل آورند . ( فرم شماره 17 )
ماده 25 ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي مدارك و لوازم شعبه و همچنين برگهاي انتخاباتي را تحويل اعضاي شعبه اخذ رأي نموده و پس از توجيه برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آرا ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي ، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند . ( فرم شماره 18 )
ماده 26 ـ فرمانداران مي بايد نسبت به صدور حكم نماينده فرماندار اقدام نمايند . ( فرم شماره 19 )
*ماده 27 ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با هماهنگي نيروي انتظامي حداقل سه نفر از مأمورين انتظامي را ضمن صدور ابلاغ در معيت اعضاي شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اعزام مي نمايند . ( فرم شماره 20 )
**ماده 28 ـ برنامه روز اخذ رأي :
اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر مي شوند . ابتدا از بين خود نسبت به انتخاب يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي اقدام خواهند نمود .
سپس صندوق اخذ رأي را در حضور نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن آن ، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي لاك و مهر و چنانچه صندوقهاي اخذ رأي به گونه اي طراحي و ساخته شده باشند كه نيازي به لفاف نداشته باشند ، فقط محل يا محلهاي تعيين شده بر روي صندوق پس از بستن آن ، در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه ، با مهر انتخابات لاك و مهر خواهد شد و و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي در پنج نسخه منعكس و كار ثبت نام و اخذ رأي را به شرح مراحل شش گانه زير آغاز مي نمايند :


اول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان
دوم ـ مرحله كنترل
سوم ـ مرحله ثبت نام
چهارم ـ مرحله اخذ رأي
پنجم ـ مرحله قرائت و شمارش آرا
ششم ـ مرحله تنظيم صورت جلسه
اول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان :
1- اعضاي شعبه بايد كوشش كنند محل اخذ رأي حتي الامكان داراي درب ورودي و خروجي مجزا باشد و مأمورين انتظامي موظف اند طبق دستور نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي از ازدحام در محل اخذ رأي ممانعت نموده تا اخذ رأي در كمال آرامش انجام پذيرد .
2- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند .
دوم ـ مرحله كنترل
كنترل در دو مرحله انجام مي شود :
الف ـ كنترل شناسنامه : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه يا هر يك از سه منشي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده موارد ذيل را مورد توجه قرار مي دهند :
1- شناسنامه به مهر انتخابات رياست جمهوري همان مرحله ممهور نشده باشد .
2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رأي وارد سن شانزده (16)سالگي شده باشد .
ب ـ كنترل انگشت : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه و يا هر يك از سه منشي ، انگشت سبابه دست رأي دهنده را كنترل مينمايد كه آلوده به رنگ جوهر استامپ كه احتمالاً نشانه دادن رأي است نباشد .
تبصره ـ در صورتيكه شناسنامه مراجعه كننده ممهور به مهر انتخابات جاري باشد و يا بر انگشت سبابه او اثرجوهر استامپ مشخص شده باشد ، به دستور نماينده فرماندار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل مي آيد .
سوم ـ مرحله ثبت نام
1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اين كه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده بوده و او واجد شرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات سجلي رأي دهنده براساس شناسنامه و ساير اطلاعات مورد نياز بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه ، آن را امضا مي نمايد .
2- متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد .
3- چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس ، سن يا تأهل فرم هاي جداگانه اي تهيه كند .
نماينده فرماندار ـ بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم هاي اطلاعاتي را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند . اين فرم ها در پايان بدون آنكه داخل صندوق اخذ رأي انداخته شوند حسب مورد تحويل بخشداري يا فرمانداري ذي ربط خواهد شد .


چهارم ـ مرحله اخذ رأي
1- متصدي ثبت نام برگ رأي را از محل پرفراژ ( نقطه چين ) از تعرفه انتخاباتي جدا نموده و به رأي دهنده تسليم مي نمايد و رأي دهنده با علامت گذاري در مقابل اسم يكي از نامزدها ، برگ رأي را بدون هرگونه نوشته و يا علامت ديگري و بدون اينكه آن را تا نمايد داخل صندوق مي اندازد . چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، لازم است رأي دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعيين شده در برگ رأي بنويسد ، سپس برگ رأي را تا نموده و داخل صندوق بيندازند .
2- نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي نويسي مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و اصولاً كليه افراديكه به نحوي از انحا در شعبه وظيفه اي به عهده دارند حق توصيه به رأي دهنده براي انتخاب فرد بخصوصي را ندارند .
بديهي است در صورتي كه رأي دهنده براي رأي دادن نياز به فرد ديگري داشته باشد بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي باشند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد .
3- نماينده هيأت نظارت بر انتخابات يا بازرسان وزارت كشور در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار تذكر دهند و آنان ضمن تنظيم صورت جلسه بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه تحويل مقامات قضائي دهند .
4- نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود تا هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود . كنترل اين امر توسط مأمورين انتظامي و در جلو درب ورودي خواهد بود .
پنجم ـ مرحله قرائت و شمارش آرا
1- اعضاي شعبه پس از انقضاي ساعات اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته و فرد ديگري براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگهاي تعرفه و درج آن در صورت جلسه با حضور محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار شمارش و قرائت آرا را آغاز مينمايند .
2- ترتيب شمارش و قرائت آرا به اين صورت است كه ابتدا رئيس يا نايب رئيس شعبه اخذ رأي با همكاري يكي از منشي ها ، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاك و مهر درب صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون اينكه قرائت شود برگ شماري و با تعداد برگ تعرفه ها تطبيق داده و به يكي از دو حالت زير عمل مينمايند :
الف ـ چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله ( باطل شد ) را بر روي آن قيد و باطل نموده در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند .
ب ـ در صورتي كه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورت جلسه درج ميشود .
3- پس از اينكه شمارش آرا به ترتيب مذكور در فوق انجام شد قرائت آرا شروع و مواد 25 و 26 قانون و تبصره هاي ذيل آنها با تأييد هيأت نظارت بر انتخابات يا نماينده آن اجرا خواهد شد .
ششم ـ مرحله تنظيم صورت جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي شعبه كه به ضميمه دستورالعمل اجرايي از طرف وزارت كشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در پشت برگ صورت جلسه در فرم مخصوص ( فرم نتايج آرا ) قيد ميشود . صورت جلسه پس از تنظيم به امضاي نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد و بلافاصله كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورت جلسه مذكور را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از انجام لاك و مهر مجدد صندوق ( صندوقها )، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي به اتفاق نماينده فرماندار در معيت مأمورين انتظامي ، صندوق ( صندوقهاي ) رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأي و ساير مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي مي دهند . ضمناً ناظر و رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي هر كدام يك نسخه از صورت جلسه مذكور را دريافت مي نمايند . ( فرم شماره 22 )
اگر در روز اخذ رأي در مورد انتخابات اشكالات پديد آيد مراتب در قسمت انتهاي صورت جلسه ذكر و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد .
توجه ـ تعداد رأي دارندگان رأي در فرم نتايج آراي انتخابات رياست جمهوري كه در پشت برگ صورت جلسه مندرج است قيد مي شود . ( فرم شماره 22 )
ماده 29 ـ هرگاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي بعلل مختلف از عهده قرائت آرا و تكميل صورت جلسه برنيايند هيأت هاي اجرايي مستقيماً نسبت به شمارش و قرائت آرا و تكميل صورت جلسه شعبه مذكور اقدام خواهند نمود .
برنامه روز اخذ أي مرحله دوم
1- شناسنامه مراجعه كنندگان به دو مهر انتخاباتي كه در جريان است ممهور نشده باشد .
2- چنانچه شناسنامه رأي دهنده داراي مهر مرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نيز ممهور مي شود .
3- چنانچه شناسنامه رأي دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات رياست جمهوري باشد هنگام رأي گيري مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور مي شود تا رأي دهنده نتواند براي بار دوم رأي دهد .
*ماده 30 ـ هيأت هاي اجرايي بخشها به استثناي بخش مركزي و مركز شهرستان بلافاصله پس از دريافت صندوقهاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعبه ثبت نام و اخذ رأي انتخابات ، نسبت به تنظيم صورت جلسه جمع آراي شعب مربوطه در حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارك و لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورت جلسه تنظيمي براي اعلام و ارسال به مركز شهرستان تحويل بخشدار مي دهند . ( فرم شماره 23 و 24 )
ماده 31 ـ بخشداران سراسر كشور باستثناي بخش مركزي و مركز شهرستان موظف اند در اسرع وقت كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي به انضمام صورت جلسه اخذ رأي هيأت اجرايي بخش را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز شهرستان به فرمانداري مركز شهرستان ارسال نمايند . ( فرم شماره 26 )
ماده 32 ـ فرمانداران پس از وصول نتايج اخذ رأي بخشهاي تابعه مكلف اند در اسرع وقت نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به ترتيب تعداد آرا تنظيم و به ستاد انتخابات كشور وسيله تلفنگرام و تلگراف گزارش نمايند . ( فرم شماره 28 )
ماده 33 ـ مسئوليت نگهداري و حفاظت مدارك انتخابات و صندوقهاي اخذ رأي تا تحويل به هيأت اجرايي شهرستان به عهده بخشدار است .
ماده 34 ـ فرمانداران پس از دريافت صورت جلسات قرائت آراي بخشهاي تابعه ، كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي مربوطه را در اسرع وقت به هيأت اجرايي مركز شهرستان تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز شهرستان با حضور هيأت نظارت نسبت به تنظيم صورت جلسه نتيجه انتخابات شهرستان سريعاً اقدام مي نمايند . ( فرم شماره 29 )
ماده 35 ـ فرمانداران پس از دريافت صورت جلسه انتخابات از هيأت اجرايي شهرستان ضمن رعايت ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذكور به ستاد انتخابات كشور و همچنين وصول نظريه مجدد ستاد انتخابات كشور نسبت به تنظيم آگهي نتيجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام مي نمايند . ( فرم شماره 30 و 31 )
**ماده 36 ـ در پايان مهلت قانوني ( حداكثر دو روز پس از تاريخ انتشار آگهي نتيجه اخذ رأي در شهرستان ) هيأت اجرايي شهرستان با حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تشكيل جلسه داده و به شكايات واصله رسيدگي مي نمايند و مراتب را در پنج (5) نسخه صورت جلسه نموده و به فرماندار تسليم مي دارد . ( فرم شماره 33 )
تبصره ـ در صورتي كه تا پايان مهلت قانوني هيچ گونه شكايت به هيأت اجرايي نرسيده باشد مراتب عدم وصول شكايت نيز در پنج (5) نسخه صورت جلسه و به فرماندار تسليم مي شود . ( فرم شماره 32 )
ماده 37 ـ فرماندار بلافاصله 3 نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي شهرستان را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد . ( فرم شماره 34 )
ماده 38 ـ ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصله موضوع ماده فوق را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظريه نهايي شوراي نگهبان ارسال مي دارد .
*ماده 39 ـ وزارت كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان مبني بر صحت برگزاري انتخابات يا توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات رياست جمهوري مراتب را به مسئولين اجرايي انتخابات ابلاغ مي نمايد .
ماده 40 ـ فرمانداران پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان از طريق ستاد انتخابات كشور بلافاصله نسبت به تنظيم صورت جلسه نهايي انتخابات رياست جمهوري اقدام و ضمن مخابره نتيجه نهايي دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي نمايند . ( فرم شماره 35 و 36 و 37 )
ماده 41 ـ فرمانداران سراسر كشور پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحاي آرا و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارد.(فرم شماره 38 و39 )
**ماده 42 ـ چنانچه در خارج از كشور و يا در همه يا تعدادي از شهرستانهاي يك استان كه با توجه به امكانات و يا هر دليل ديگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و ميسر نباشد ، كار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعايت موارد زير انجام مي شود .
1- كليه اصلاحات به عمل آمده در مواد 1 الي 27 آيين نامه معتبر و ملاك عمل است .
2- در ماده 28 اصلاحات به عمل آمده در مراحل اول الي چهارم كلاً معتبر و ملاك عمل است ولي مراحل پنجم و ششم اين ماده به وضعيت قبل از اصلاح معتبر و ملاك عمل خواهد بود مشروط بر آن كه اصلاحات به عمل آمده در مواد 25 و 26 و 27 و 28 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران رعايت شود .
3- مواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 و 35 آيين نامه بدون اصلاحات و به وضعيت قبل معتبر و ملاك عمل مي باشد .
ماده 43 ـ حذف ، تغيير و يا اصلاح فرمهاي مربوط به اين آيين نامه و يا الحاق فرمهاي جديد مورد نياز به آن ، پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا است .
« آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي »
ماده1 ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تاپنج روز قبل از شروع اخذ رأي،هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد بصورت مشترك ميتوانند نمايندگان خود را به هيأتهاي اجرايي شهرستان / بخش محل استقرار دستگاههاي شمارشگر ، شعب ثبت نام و اخذ رأي ( ثابت و سيار ) به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايند .
ماده 2 ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تا يك هفته قبل از شروع اخذ رأي هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري در صورت تمايل به داشتن ستاد تبليغاتي موظف است مسئول ستاد تبليغات انتخاباتي خود را در شهرستان به صورت كتبي به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايد .
ماده 3 ـ در صورتي كه نامزدهاي رياست جمهوري مسئولان ستادهاي انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفويض اختيار به فرمانداري معرفي كرده باشند ، مسئولان ستادها مي توانند نسبت به معرفي نمايندگان نامزدهاي مربوط در محل هاي قيد شده در ماده 1 اين آيين نامه اقدام نمايند .
ماده4 ـ فرماندار/ بخشدارموظف است ساعت وتاريخ تشكيل جلسات هيأت اجرايي شهرستان/ بخش را به اطلاع نمايندگان نامزدها در هيأت اجرايي برساند .
ماده 5 ـ عدم حضور نمايندگان نامزدها در محل هاي قيد شده در ماده 1 اين آيين نامه مانع ادامه روند اجرايي انتخابات نيست .
ماده 6 ـ نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت كتبي به ناظران شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان ، استان و ستاد انتخابات كشور اعلام مي كنند . ناظران و هيأتهاي ياد شده و ستاد انتخابات كشور موظفند گزارشهاي دريافتي را قبل از اتمام مهلت رسيدگي به شكايات ( حداكثر سه روز پس از اعلام نتايج انتخابات ) در اختيار هيأت اجرايي شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان رسيدگي شود . پس از اتمام مهلت ياد شده ، گزارشهاي دريافتي به شوراي نگهبان ارسال مي شود .
ماده 7 ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها بايد شامل مشخصات كامل نماينده و امضاي فرماندار و مهر فرمانداري باشد .
ماده 8 ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها توسط وزارت كشور تهيه و در اختيار فرمانداري ها قرار مي گيرد تا پس از وصول هزينه صدور به نمايندگان نامزدها تحويل داده شود . هزينه ياد شده توسط وزارت كشور به شرح زير محاسبه ميشود و نامزد يا مسئول ستاد انتخابات وي موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهاي عمومي دولت به حساب خزانه واريز و رسيد آن را به فرمانداري ارايه نمايد .
كل مبلغ هزينه شده براي واريز به حساب خزانه = تعداد نماينده معرفي شده [ هزينه خدمات صدور و ارائه يك كارت يا معرفي نامه حداكثر برابر با مبلغ تمام شده تهيه يك كارت يا معرفي نامه + هزينه چاپ يك كارت يا معرفي نامه ]
تبصره ـ تأمين نيازهاي مورد تقاضاي هر يك از نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات وي به عهده نامزد مربوط مي باشد و وزارت كشور از اين بابت هيچ گونه تكليفي بر عهده ندارد .
ماده 9 ـ نامزدها ميتوانند براي حضور در بيش از يك شعبه اخذ رأي يك نماينده معرفي كنند ولي عدم حضور وي مانع از شمارش آرا و ساير اقدامات قانوني نيست .
فرم شماره 1
بسمه تعالي

ستاد انتخابات كشور
در اجراي دستور شماره ............................ مورخ .............................. بدين وسيله وصول دستور شروع انتخابات رياست جمهوري را اعلام مي دارد .

فرماندار شهرستان ............................................

فرم شماره 2
بسمه تعالي
آقاي ...................... بخشدار
در اجراي ماده 38 قانون انتخابات ، دستور فرمائيد نسبت به تشكيل هيأت اجرايي بخش برابر مقررات اقدام نمايند .

فرماندار شهرستان ............................................


فرم شماره3
بسمه تعالي

آقاي ...................... دادستان
آقاي ...................... رئيس ثبت احوال
آقاي ...................... ناظر شوراي نگهبان
آقاي ...................... معتمد محل
در اجراي ماده 38 و 39 قانون انتخابات رياست جمهوري ، خواهشمند است در جلسه اي كه به منظور انتخاب معتمدين هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري در ساعت ............ روز .......................... مورخ ................. در محل فرمانداري / بخشداري تشكيل مي شود حضور بهمرسانيد .

فرماندار / بخشدار ............................................

فرم شماره 4 دعوتنامه
بسمه تعالي
شوراي اسلامي شهرستان / بخش ................................
در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري ، خواهشمند است نسبت به انتخاب و معرفي يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان / بخش به منظور شركت در هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري كه در محل فرمانداري / بخشداري تشكيل ميگردد ، ضمن ارسال يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي اقدام فرماييد .

فرماندار / بخشدار ............................................

فرم شماره 5
بسمه تعالي

صورت جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان / بخش ....................................
در اجراي ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري بمنظور انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي انتخابات شهرستان/ بخش......................... وبرطبق دعوتنامه شماره ................. مورخ ................. فرمانداري / بخشداري .................................. جلسه اي در ساعت ..................روز ................................... در محل فرمانداري / بخشداري ........................................تشكيل گرديد . پس از حضور اكثريت معتمدين دعوت شده ( تعداد 20 نفر ) اخذ رأي به عمل آمد و در نتيجه 8 نفر افراد مشروح زير :
1- آقاي / خانم 5- آقاي / خانم
2- 6-
3- 7-
4- 8-
به عنوام معتمدين اصلي و پنج نفر افراد مشروح زير :
1- آقاي / خانم 4- آقاي / خانم
2- 5-
3-
بعنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري مركز شهرستان وبخش مركزي / بخش انتخاب شدند .
امضاي فرماندار / بخشدار ...........................................
امضاي مدعوين حاضر در جلسه
امضاي ناظرين يا ناظر شوراي نگهبان

فرم شماره 6
بسمه تعالي
فرماندار شهرستان .......................................
بدين وسيله دو نسخه صورت جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي بخش ................................. به پيوست ارسال مي گردد .
بخشدار .....................................

فرم شماره 7
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
بدين وسيله دو نسخه صورت جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي شهرستان ................................... به پيوست ارسال مي گردد .

فرماندار شهرستان ...............................................

فرم شماره 8
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
در اجراي ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري و تبصره هاي ذيل آن جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي شهرستان وبخش مركزي ........................................ تشكيل و در نتيجه افراد مشروح الاسامي زير :
1- آقاي / خانم با رأي
2- با رأي
3- با رأي
4- با رأي
5- با رأي
6- با رأي
7- با رأي
8- با رأي
به عنوان معتمدين اصلي هيأت اجرايي و 5 نفر افراد مشروح الاسامي زير :
1- آقاي / خانم
2-
3-
4-
5-
به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي انتخاب شدند .
فرماندار شهرستان .....................................

فرم شماره 9
بسمه تعالي
صورت جلسه تعيين تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري
در اجراي ماده 43 قانون انتخابات رياست جمهوري جلسه هيأت اجرايي انتخابات بخش ......................... در ساعت ................. روز .................................... در محل بخشداري تشكيل و نسبت به تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي اين بخش به شرح زير :
شعبه شماره 1 واقع در...............................................
شعبه شماره 2 واقع در...............................................
ـ
ـ
اقدام و مقرر گرديد يك نسخه از اين صورت جلسه بلافاصله به منظور طرح در هيأت اجرايي مركز شهرستان وسيله بخشداري به فرمانداري شهرستان ارسال گردد . ضمناً آقاي ............................................ به عنوان عضو رابط بخشداري يا فرمانداري تعيين گرديد تا پس از صدور حكم توسط آقاي بخشدار تكاليف مربوط را به نحو احسن انجام دهد .
نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي بخش ............................... ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-


فرم شماره 10
بسمه تعالي
آقاي ........................................
به موجب صورتجلسه مورخ .......................................... هيأت اجرايي بخش .............................................. به عنوان عضو رابط انتخابات رياست جمهوري اين بخشداري يا فرمانداري ..................................................... تعيين مي شويد كه برابر مقررات نسبت به انجام وظايف و تكاليف محوله اقدام نماييد .

بخشدار .................................................

فرم شماره 11
بسمه تعالي
آقاي فرماندار ........................................
در اجراي ماده 43 قانون انتخابات رياست جمهوري ، بدين وسيله يك نسخه صورت جلسه تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي اين بخش جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان توسط آقاي .............................. عضو رابط اين بخشداري به پيوست ارسال مي گردد .
بخشدار ..............................................

فرم شماره 12
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشور
آگهي انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
در اجراي ماده 45 قانون انتخابات رياست جمهوري به اطلاع اهالي مبارز و متعهد شهرستان ........................................ مي رساند .
كليه كساني كه به استناد ماده 36 قانون انتخابات حق شركت در انتخابات را دارند ، براي ثبت نام و دريافت برگ رأي در تاريخ ...................................... از ساعت ........................... صبح لغايت .......................... بعداز ظهر با در دست داشتن شناسنامه به يكي از شعب ثبت نام و اخذ رأي مشروح زير مراجعه نموده و پس از ثبت نام ، رأي خود را در صندوق رأي بياندازند.
اول مركز شهرستان و بخش مركزي
شعبه شماره 1 ثبت نام و اخذ رأي واقع در .......................................................
شعبه شماره 2 ثبت نام و اخذ رأي واقع در.......................................................
شعبه شماره 3
.
.
دوم بخش ..............................................
شعبه شماره 1 ثبت نام و اخذ رأي واقع در .......................................................
شعبه شماره 2 ثبت نام و اخذ رأي واقع در.......................................................
.
.
سوم بخش ..............................................
چهارم بخش ..............................................
.
.
شرايط انتخاب كنندگان
1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- ورود به سن 16 سالگي
3- عدم جنون
جرايم و تخلفات
ماده 33 ـ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود .
1- خريد و فروش رأي .
2- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه و يا برگ رأي يا صورت جلسات .
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات .
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي .
5- رأي دادن با شناسنامه ديگري .
6- رأي دادن بيش از يكبار .
7- اخلال در امر انتخابات
8- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها .
9- تقلب در رأي گيري و شمارش آرا .
10- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .
11- توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده .
12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه وبرگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .
13- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني .
14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .
قسمتي از مقررات جزايي ( مجازات ) مربوط به فصل هشتم قانون
انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين مي گردد :
الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد .
ب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 85 ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 94 ـ مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد .

نام اعضاي هيأت اجرايي شهرستان
نام ناظر يا ناظرين شوراي نگهبانفرم شماره 13
بسمه تعالي
فرماندهي منطقه انتظامي شهرستان ....................................................
فرماندهي پاسگاه انتظامي بخش .................................................
بپيوست تعداد ............. برگ آگهي انتخابات رياست جمهوري ارسال ميگردد ، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به الصاق آگهي هاي مزبور وسيله مأموران در معابر عمومي و گذرگاهها سريعاً اقدام لازم معمول و نتيجه را اعلام دارند.

فرماندار / بخشدار .................................................

فرم شماره 14
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
ستاد انتخابات استانداري .......................................................
به پيوست تعداد ................... نسخه آگهي انتخابات رياست جمهوري شهرستان ................................ جهت اطلاع ارسال مي شود .

فرماندار .................................................

فرم شماره 15
بسمه تعالي
صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخابات
رياست جمهوري شهرستان / بخش ...........................................
دراجراي ماده47 قانون،هيأت اجرايي انتخابات شهرستان/بخش ....................................... در ساعت ................. روز ................................ در محل فرمانداري / بخشداري .......................................... تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي شهرستان / بخش .......................................... به شرح زير تعيين گرديدند :
اول ـ شعبه شماره 1 واقع در ............................................................... به عضويت
1- آقاي / خانم 3- آقاي / خانم 5- آقاي / خانم
2- آقاي / خانم 4- آقاي / خانم
دوم ـ شعبه شماره 2 واقع در ............................................................. به عضويت
1- آقاي / خانم 3- آقاي / خانم 5- آقاي / خانم
2- آقاي / خانم 4- آقاي / خانم
سوم ـ شعبه شماره 3 واقع در ........................................................به عضويت
1- آقاي / خانم 3- آقاي / خانم 5- آقاي / خانم
2- آقاي / خانم 4- آقاي / خانم
چهارم و پنجم و ششم و ....
نام و نام خانوادگي و امضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر
اعضاي هيأت اجرايي يا ناظرين شوراي نگهبان
شهرستان / بخش ............................... 1-
1- 7- 2-
2- 8- 3-
3- 9-
4- 10-
5- 11-
6-
مهر فرمانداري / بخشداري ...................................................

فرم شماره 16
بسمه تعالي
فرمانداري ..................................................
بدين وسيله يك نسخه از صورت جلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بخش .................................. به پيوست ارسال مي گردد .
بخشدار ...................................................


فرم شماره 17
بسمه تعالي
آقاي / خانم .............................................
در اجراي تصميم هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان/بخش ........................................ به عضويت شعبه ثبت نام و اخذ رأي شماره ............................. واقع در ..................................... انتخاب گرديده اند ، خواهشمند است رأس ساعت ......................... روز ........................................ مورخ ........................... جهت تحويل گرفتن صندوق اخذ رأي و ساير اوراق و لوازم انتخاباتي شعبه مربوطه در محل ............................................... حضور بهمرسانيد .

فرماندار / بخشدار ...................................................
فرم شماره18
بسمه تعالي
اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي شماره .............................. شهرستان ...................................... در ساعت ........................... روز ............................................... در فرمانداري / بخشداري ....................................... حضور يافته و پس از آشنايي با برنامه انتخابات لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي به شرح زير دريافت نمودند :
1- برگ انتخاباتي ..................... برگ
2- متقال براي لفاف صندوق ...................... متر
3- صندوق انتخابات ........................ عدد
4- مهر انتخابات رياست جمهوري ..................... عدد
5- استامپ ........................... عدد
6- مداد ....................... عدد
7- خودكار ......................... عدد
8- جوهر استامپ .......................... عدد
9- لاك ....................... عدد
10- شمع ......................... عدد
11- سوزن ............... عدد ( همراه با نخ )
12- متقال براي تهيه پرده ( تابلو ) ................... متر كه بالاي درب ورودي محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي نصب مي شود و جمله زير :
( شعبه شماره .............................. ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري ) روي آن نوشته خواهد شد.
اينجانبان اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي ، حداقل يك روز قبل از ثبت نام و اخذ رأي در محل شعبه حضور يافته و متعهد مي شويم در حسن اجراي وظايف قانوني خود از جمله نصب پرده ( تابلو ) شعبه ثبت نام و اخذ رأي ( شماره ................................. ) و تهيه ساير نيازمنديها تسهيلات لازم را فراهم نماييم .
محل امضاي اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي شماره .............................................
فرم شماره 19
بسمه تعالي
آقاي / خانم ...........................................
در اجراي ماده 48 قانون انتخابات رياست جمهوري و به موجب اين حكم به شما مأموريت داده مي شود كه به عنوان نماينده فرماندار در معيت اعضاء و مأمورين شعبه ثبت نام و اخذ رأي شماره ............... بخش ...................... شهرستان ...................................... يك روز قبل از روز اخذ رأي به محل شعبه مذكور واقع در ................................................. عزيمت و تا پايان انتخابات در محل شعبه مستقر و نسبت به انجام وظايف محوله اقدام و در حسن اجراي انتخابات با اعضاي شعبه مزبور همكاري و تشريك مساعي نموده و نتيجه را در مراجعه گزارش نماييد .

فرماندار...................................................

فرم شماره 20
بسمه تعالي
سركار .............................................
در اجراي ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري و با توجه به معرفي نامه شماره ........................ مورخ .................. نيروي انتظامي شهرستان/بخش ............................................... به موجب اين حكم به شما مأموريت داده ميشود در معيت نماينده فرمانداري و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي شماره .......................... بخش .......................... شهرستان ............................... يك روز قبل از اخذ رأي به محل شعبه واقع در ....................................... عزيمت و تا پايان مدت زمان ثبت نام و اخذرأي و شمارش و قرائت آرا و تنظيم صورت جلسات مربوط و تحويل صندوق اخذ رأي و مدارك انتخاباتي به فرمانداري / بخشداري ........................................ با اعضاي شعبه همكاري و تشريك مساعي نمايند .

فرماندار / بخشدار ......................................................

فرم شماره 22
بسمه تعالي
صورت جلسه نتيجه اخذ رأي و قرائت و شمارش آراي شعبه شماره ................. ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري واقع در بخش ................... شهرستان .......................
در ساعت ........................ صبح روز .............................. مورخ ................................. يك ساعت قبل از شروع رأي گيري ابتدا نسبت به انتخاب يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي اقدام و بعد با اطمينان از خالي بودن صندوق رأي ، درب آن بسته و سطح بيروني صندوق لفاف شد ( در صورت نياز ) و با مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت لاك و مهر گرديد .

رديف نام و نام خانوادگي عنوان محل امضا
1 رئيس شعبه
2 نايب رئيس شعبه
3 منشي
4 منشي
5 منشي
6 نماينده فرماندار
7 بازرس وزارت كشور
8 نماينده هيأت نظارت
اخذ رأي از ساعت .............................. صبح آغاز و تا ساعت ............................. ادامه يافت .
پس از پايان مهلت اخذ رأي ، ابتدا تعرفه هاي مصرف شده كه به نام رأي دهندگان صادر گرديده است به دقت شمارش شد و سپس صندوق باز گرديد و برگهاي رأي داخل صندوق قرائت و شمارش و تفكيك گرديد كه حاصل آن به شرح زير اعلام مي گردد :
1- تعداد تعرفه و برگهاي رأي تحويل شده به شعبه برگ
2- تعداد تعرفه هاي مصرف شده برگ
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوق برگ
4- تعداد برگهاي رأي زايد بر تعداد تعرفه هاي مصرف شده
برگ كه چون جزء آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي شود ، باطل و بسته بندي و عدد (4) در پشت آن نوشته شد .
5- تعداد آراي نوشته شده روي كاغذهاي متفرقه(غيرازبرگ رأي چاپي)يافاقدمهرانتخاباتي برگ كه چون جزء آراي باطله غير مأخوذه محسوب ميشود ، باطل و بسته بندي و عدد (5) در پشت آن نوشته شد .
6- تعداد آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده اند ، آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده است ، آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده است ، آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده است ، آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده است ، مجموعاً برگ كه چون جزء آراي باطله غير مأخوذه محسوب مي شود ، باطل و بسته بندي و عدد (6) در پشت آن نوشته شد .
7- مجموع آراي مندرج در رديفهاي 4 ، 5 و 6 كه آراي باطله غير مأخوذه محسوب ميشوند برگ مي باشد .
8- تعداد برگهاي رأي كه اسم نوشته شده در آن غير قابل خواندن بود يا رأي دهنده چيزي در آن ننوشته و سفيد به صندوق انداخته است يا اسم بيش از يك نامزد در روي آن نوشته شده است برگ كه چون جزء آراي باطله مأخوذه محسوب مي شود ، باطل و بسته بندي و عدد (8) در پشت آن نوشته شد .
9- تعداد آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده است
برگ كه چون جزء آراي باطله مأخوذه محسوب مي شود باطل و بسته بندي و عدد (9) در پشت آن نوشته شد .
10- تعداد برگهاي رأي صحيح حاوي اسامي نامزدها برگ كه چون هيچگونه اشكال و ايراد قانوني بر آنها وارد نبود به نام نامزدهاي دارنده رأي قرائت و جمع بندي گرديد و نتيجه آن كه به ترتيب دارندگان بيشترين رأي در جدول مربوط ثبت شد .
11- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه كه مجموع رديفهاي 8 ، 9 و 10 اين صورت جلسه را شامل مي گردد برگ مي باشد .

رديف نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي
با عدد با حروف
شمارش و قرائت آرا در ساعت ............................. روز ........................... مورخ ........................... پايان پذيرفت.
اين صورت جلسه در پنج نسخه تنظيم و مقرر شد پس از امضاي آن توسط اعضاي شعبه ، نماينده فرماندار ، نماينده هيأت نظارت و بازرس وزارت كشور يك نسخه ان همراه با كليه تعرفه هاي مصرف شده و برگهاي رأي صحيح و مجموعه برگهاي رأي باطله مأخوذه و باطله غير مأخوذه ، داخل صندوق رأي قرار گرفته و پس از لفاف ( در صورت نياز ) و لاك و مهر نمودن آن با مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت ، صندوق لاك و مهر شده و تعداد تعرفه و برگهاي رأي سفيد مصرف نشده و مهر انتخابات و ساير لوازم و مدارك انتخاباتي بلافاصله با حفاظت مأموران انتظامي محافظ صندوق و همراهي ساير امضاكنندگان اين صورت جلسه ، به هيأت اجرايي شهرستان / بخش مربوط تحويل داده شود .
يك نسخه ازباقيمانده صورت جلسه به آقاي ..................................................................... نماينده هيأت نظارت و سه نسخه به آقاي ............................................................... رئيس شعبه تحويل گرديد تا وي يك نسخه را نزد خود نگهدارد و دو نسخه ديگر را به هيأت اجرايي شهرستان / بخش مربوط تسليم نمايد .
رديف نام و نام خانوادگي عنوان محل امضا
1 رئيس شعبه
2 نايب رئيس شعبه
3 منشي
4 منشي
5 منشي
6 نماينده فرماندار
7 نماينده هيأت نظارت
8 بازرس وزارت كشور

فرم شماره 23
بسمه تعالي

صورت جلسه نتايج اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در بخش ..............................................
به استناد ....................... برگ صورت جلسات شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در بخش ....................... شهرستان ..................................... و منضمات مربوط كه پيوست است نتايج انتخابات در اين بخش به شرح زير ميباشد :
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به بخش
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي به عدد تعداد رأي به حروف
كليه مدارك و لوازم صندوق هاي رأي به ضميمه دو نسخه از اين صورت جلسه براي ارسال به هيأت اجرايي مركز شهرستان تحويل آقاي ............................................... بخشدار ......................................... گرديد .
نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي بخش ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-
فرم شماره 24
بسمه تعالي
فرمانداري ............................................
اخذ رأي و قرائت آراي انتخابات رياست جمهوري در بخش ............................ در روز ............................. مورخ ........................... در تعداد ............................... شعبه به عمل آمد كه نتيجه آن به شرح زير اعلام ميگردد .
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي به عدد تعداد رأي به حروف
ضمناً تعداد تعرفه و برگهاي رأي سفيد مصرف نشده ميباشد .
صورت جلسه نتيجه اخذ رأي اين شهرستان متعاقباً ارسال خواهد شد .

بخشدار ................................................

فرم شماره 26
بسمه تعالي
فرمانداري شهرستان ..........................................
بدين وسيله به اطلاع ميرساند اخذ رأي انتخابات رياست جمهوري در بخش ................................ كه در تعداد ........................... شعبه ثبت نام و اخذ رأي برگزار گرديد پايان پذيرفت . اينك تعداد ............................. صندوق اخذ رأي مربوط به شعب ثبت نام و اخذ رأي اين بخش به همراه صورت جلسات و ساير لوازم و مدارك وسيله عضو رابط اين بخشداري به همراه محافظين صندوقها جهت تسليم به هيأت اجرايي مركز شهرستان ارسال ميشود ، خواهشمند است دستور فرماييد وصول صورت جلسات و صندوقهاي اخذ رأي و ساير لوازم و مدارك انتخاباتي را به اين بخشداري اعلام نمايند .

بخشدار ..................................................

فرم شماره 28
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور .........................................
اخذرأي وقرائت آراي انتخابات رياست جمهوري درشهرستان ................................. در روز ................................. مورخ .................................. در تعداد .................. شعبه به عمل آمد كه نتيجه آن در ذيل اعلام مي گردد .
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي به عدد تعداد رأي به حروف درصد رأي نامزدها نسبت به تعداد كل برگهاي
رأي مأخوذه
ضمناً تعداد تعرفه و برگهاي رأي سفيد مصرف نشده ميباشد .
صورت جلسه نتيجه اخذ رأي اين شهرستان متعاقباً ارسال خواهد شد .

فرماندار شهرستان ................................................

فرم شماره 29
بسمه تعالي
صورت جلسه انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ................................................
هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ....................................... براساس صورت جلسات دريافتي از هيأت هاي اجرايي بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي شهر مركز شهرستان و بخش مركزي نتيجه انتخابات اين شهرستان را كه در روز .................................... مورخ ................................ به عمل آمد به شرح زير اعلام ميدارد :
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي به عدد تعداد رأي به حروف
ضمناً تعداد تعرفه و برگهاي رأي سفيد مصرف نشده ميباشد .
اين صورتجلسه در ساعت ................... روز ......................... مورخ .................................... در........... نسخه تنظيم كه همراه با كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي رأي تحويل آقاي ................................ فرماندار شهرستان ........................................... گرديد تا نسبت به تنظيم و انتشار آگهي نتيجه انتخابات اقدام نمايد .
مقرر شد يك نسخه از اين صورت جلسه تحويل هيأت نظارت ، دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و نسخه باقي مانده د ربايگاني فرمانداري نگهداري شود .

نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-
فرم شماره 30
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
به پيوست دو نسخه صورت جلسه نتيجه انتخابات رياست جمهوري در شهرستان .............................. ارسال ميگردد .
فرماندار ......................................................
فرم شماره 31
بسمه تعالي
آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري
در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري به اطلاع كليه اهالي شهرستان .......................................... ميرساند در نتيجه انجام انتخابات كه در روز ........................................... در شهرستان ......................................... به عمل آمد جمع آراي مأخوذه ........................... برگ بود كه در نتيجه اشخاص زير :
1- آقاي ............................................... داراي ........................................ رأي
2- آقاي ............................................... داراي ........................................ رأي
3- آقاي ............................................... داراي ........................................ رأي
4- آقاي ............................................... داراي ........................................ رأي
.
.
بوده اند . اينك در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 2 روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري ......................................... براي قبول شكايات آماده مي باشد .

فرماندار شهرستان ......................................................

فرم شماره 32
بسمه تعالي
در اجراي ماده 80 قانون ، جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرستان ........................ در ساعت ................ روز .......................... مورخ ......................... براي رسيدگي به شكايات واصله راجع به انتخابات رياست جمهوري در محل فرمانداري تشكيل گرديد كه چون در مهلت قانوني هيچ گونه شكايتي واصل نشده بود ، صحت انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ............................... مورد تأييد قرار گرفت .

نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي شهرستان ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-


فرم شماره 33
بسمه تعالي
صورت جلسه بررسي شكايات انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ...............................................
در اجراي ماده 80 قانون ، جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرستان ............................. در ساعت ................ روز .............. مورخ ................................. براي رسيدگي به شكايات واصله راجع به انتخابات رياست جمهوري در محل فرمانداري تشكيل گرديد .
مجموع شكايات رسيده .............................. فقره مي باشد كه در هر مورد هيأت اجرايي به شرح زير اظهار نظر مي نمايد :
1- شكايت آقاي / خانم ................................................. مطرح گرديد . نامبرده مدعي است كه ...................................................................................................................................................
با توجه به بررسيهايي كه به عمل آمده است به نظر هيأت اجرايي شكايت مزبور وارد ميباشد / نميباشد .
2- شكايت آقاي / خانم .............................................
3- شكايت آقاي / خانم .............................................
.
.
در پايان رسيدگي به شكايات و به ترتيبي كه در بالا به اطلاع رسيد صحت انتخابات رياست جمهوري در شهرستان .............................................. مورد تأييد قرار گرفت ( نگرفت ) .

نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي شهرستان ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-
فرم شماره 34
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
به استناد ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري 3 نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات انتخابات شهرستان .............................................. به پيوست ارسال مي گردد .
فرماندار شهرستان ............................................
فرم شماره 35
بسمه تعالي
صورت جلسه نهايي
در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران كه طي دستور شماره ................................... مورخ .................................. وزارت كشور به فرمانداري ........................................ ابلاغ شده است با تشريك مساعي هيأت اجرايي انتخابات انجام شد و متعاقباً با تشكيل ........................ شعبه اخذ رأي در سراسر حوزه شهرستان ..................................... در روز ............................... از ساعت .................... تا ساعت ........................ در كليه شعب ، اخذ رأي به عمل آمد كه نتايج اوليه به شرح زير به ستاد انتخابات كشور اعلام گرديد :
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي به عدد تعداد رأي به حروف درصد رأي نامزدها نسبت به تعداد كل برگهاي
رأي مأخوذه
مراتب در اجراي قانون انتخابات جهت اطلاع اهالي آگهي گرديد و ظرف مهلت مقرر ............................... فقره شكايت به هيأت اجرايي شهرستان واصل شد كه پس از رسيدگي ، صورت جلسه آن به منظور اظهارنظر نهايي به ستاد انتخابات كشور ارسال گرديد . اينك با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه طي نامه شماره ................................. مورخ ............................... ستاد انتخابات كشور به اين شهرستان رسيده است نتيجه نهايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ........................................ به شرح زير اعلام و انتخابات در اين شهرستان خاتمه يافته تلقي مي گردد .
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگي
نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي
به عدد تعداد رأي
به حروف درصد رأي نامزدها نسبت به تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
مقرر گرديد اوراق و مدارك انتخاباتي توسط فرمانداري نگهداري شود و پس از اعلام ستاد انتخابات كشور امحاء گردند .
نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-


فرم شماره 36
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
جلسه نهايي مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرستان در ساعت ......................... روز ............... مورخ ......................................... در محل فرمانداري تشكيل شد و با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه طي شماره ................................ مورخ ................................. آن ستاد به اين فرمانداري ابلاغ گرديده نتيجه قطعي و نهايي انتخابات اين شهرستان در ......................... شعبه اخذ رأي به شرح ذيل اعلام ميگردد :
1- تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به اين شهرستان
2- تعداد برگهاي تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهاي رأي داخل صندوقها
4- تعداد برگهاي رأي باطله غير مأخوذه
5- تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
( مجموع برگهاي رأي صحيح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهاي رأي باطله مأخوذه
7- تعداد برگهاي رأي صحيح
كه به ترتيب زير به نامزدهاي انتخاباتي تعلق گرفته است :

رديف نام و نام خانوادگي
نامزدهاي انتخاباتي تعداد رأي
به عدد تعداد رأي
به حروف درصد رأي نامزدها نسبت به تعداد كل برگهاي رأي مأخوذه
ضمناً تعداد تعرفه و برگهاي رأي سفيد مصرف نشده ميباشد .
دو نسخه صورت جلسه نهايي متعاقباً ارسال خواهد شد .

فرماندار شهرستان ................................................

فرم شماره 37
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
دو نسخه صورت جلسه نهايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان .................................... به پيوست ارسال مي گردد . ضمناً كليه مدارك و صندوقهاي اخذ رأي تا وصول دستور امحاي آنها ، توسط اين فرمانداري محافظت خواهد شد .

فرماندار شهرستان ..............................................................

فرم شماره 38
بسمه تعالي
صورت جلسه امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري
در اجراي دستور شماره ............................. مورخ ........................... وزارت كشور مبني بر امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري و به موجب دعوت نامه شماره ................................. مورخ ..................... فرمانداري ................................ جلسه هيأت اجرايي شهرستان در محل فرمانداري تشكيل و كليه آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ..................................... امحاء گرديد . سه نسخه از اين صورت جلسه تحويل آقاي فرماندار شد تا نسبت به ارسال دو نسخه آن به ستاد انتخابات كشور اقدام نمايد .
نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي نام و نام خانوادگي و امضاي ناظر يا
هيأت اجرايي شهرستان ناظرين شوراي نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-

فرم شماره 39
بسمه تعالي
ستاد انتخابات كشور
عطف به مرقومه شماره .............................. مورخ .......................... به استحضار ميرساند :
باستناد ماده 41 آيين نامه و دستورالعمل اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اوراق انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ............................................... امحاء شد كه دو نسخه صورت جلسه مربوطه به پيوست ايفاد مي گردد .

فرماندار شهرستان ................................................
دستورالعمل آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري مشتمل بر 39 فرم در تاريخ 11/2/1372 به تصويب رسيد .

عبداله نوري
وزير كشور
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 ـ طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را برعهده دارد .
ماده 2 ـ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد .
ماده 3 ـ شوراي نگهبان ميتواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد .
ماده 4 ـ هيأت مركزي نظارت ، بركليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد .
ماده 5 ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند .
تبصره ـ شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد .
ماده 6 ـ هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند ، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانين مربوطه نسبت به رفع مشكلات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظارت آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد .
ماده 7 ـ شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظرخود را از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مينمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد .
تبصره ـ هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستند .
ماده 8 ـ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي ، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام مي دارد .
ماده 9 ـ در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات ، در اولين فرصت ، اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد .
ماده 10ـ در موارديكه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان وبخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد ، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرند ، مراتب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 11 ـ هيأتهاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند . در مواردي كه امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است .
ماده 12ـ وزارت كشور موظف است قبل از صدوردستور انتخابات درسراسر كشورمراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند

.
.
.
منبع :
۱۱۴۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان